Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

OBWÓD Nr 7

Obwód położony w obrębie gminy Banie Mazurskie z sołectwami Gryżewo, Ściborki, Żabin, Rapa i Mieduniszki, którego obszar leśny podlega pod Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych obwód nr 7 zalicza się do obwodów dobrych, gdyż lasy zajmują tylko 54% jego powierzchni – jest to obwód leśno-polny. Na terenie obwodu znajduje się sadyba koła „Straszny Dwór”. Razem na obwodzie nr 7 uprawianych 4,3ha poletek zaporowych oraz utrzymywane są buchtowiska o areale ok. 1ha. W obwodzie znajduje się kilkadziesiąt urządzeń łowieckich, w tym: ok. 15 ambon, ok. 40 zwyżek i 5 paśników. Powierzchnia obwodu wynosi 4750ha z czego: – pow. wyłączona 280ha,– pow. użytkowa 4470ha,– lasy ogółem 2420ha,– lasy państwowe 2390ha. Obwód nr 7 podzielony jest na siedemnaście rewirów łowieckich: ZAKAŁCZE, GRYŻEWO, USTRONIE, TRZY AMBONY, PONIEMIECKI, ŚCIBORKI – POLE, ŚCIBORKI – LAS, LIPKA, MOSTKI, SAJGON, STRASZNY DWÓR, ANTOMESZKI, BROŻAJTY, SKALISKO – POLE, BOCIANIE GNIAZDO, WĘGORAPA, RAPA. Przebieg granicy obwodu nr 7 przedstawia się następująco: punktem wyjścia jest styk granicy państwowej i granicy powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego, około 1km na wschód od miejscowości Zabrost Wielki, z tego miejsca granica obwodu biegnie granicą powiatów w kierunku południowo – wschodnim do Kanału Brożajckiego, dalej korytem Kanału Brożajckiego w kierunku południowym do miejsca w którym kanał wpada do rzeki Gołdapa (ok. 1 km na południe od leśniczówki Bąkowo – Śluza), dalej korytem rzeki Gołdapa w kierunku zachodnim do m. Banie Mazurskie, następnie szosą Banie Mazurskie – Rogale do skrzyżowania z drogą gruntową do miejscowości Gryżewo, dalej drogą leśno – polną do miejscowości Ściborki, skąd utwardzoną drogą gruntową do m. Żabin do skrzyżowania z szosą Żabin – Rapa, dalej w kierunku zachodnim drogą Żabin – Rapa do skrzyżowania z drogą Banie Mazurskie – granica państwa, na tym skrzyżowaniu granica obwodu biegnie w lewo w szosą w kierunku granicy państwa, dalej biegnie granicą państwową do punktu wyjścia.

 

Od początku swojego istnienia Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK” dzierżawi trzy obwody łowieckie, których powierzchnie, numeracja i podległość administracyjna z upływem lat ulegały zmianom. Początki działalności koła to dwa obwody leśne Nr 2 i Nr 34B na terenach powiatów: węgorzewskiego i gołdapskiego oraz obwód polny Nr 9 w gminie Węgorzewo z dostępem do jezior Święcajty i Stręgiel. Ogólna powierzchnia wówczas dzierżawionych obwodów wynosiła 14 692ha.

 

 Ta nomenklatura trwa do czasu reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy to Powiat Węgorzewo przechodzi w granice Województwa suwalskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego Nr 2/76 z dnia 5 stycznia 1976 roku w sprawie utworzenia obwodów łowieckich – obwodom koła nadano nową numerację, jak również zmieniły się ich powierzchnie.

Obwód nr 9 zmienił numer na 27, powierzchnia obwodu 6720ha (więcej o 1508ha) w tym 807ha lasów (więcej o 168ha), jednocześnie koło utraciło dostęp do jezior Święcajty i Stręgiel.

 

Obwód nr 34B zmienił numer na 10, powierzchnia obwodu 4470ha (więcej o 220ha) w tym 2990ha lasów (więcej o 281ha).

 

Obwód nr 2 zmienił numer na 11, powierzchnia obwodu 5280ha (więcej o 50 ha) w tym lasów 2590ha (mniej o 266ha).

 

Ogólnie areał obwodów koła powiększył się, obwody koła w całości stanowiły jeden zwarty kompleks, jednakże koło utraciło atrakcyjne rewiry na polowania na ptactwo wodne przy jeziorach Święcajty i Stręgiel. Taki stan rzeczy trwał do 2008 roku. Ogólna powierzchnia obwodów wynosiła 16470ha, w tym 6387ha lasów.

 

Aktualnie, na dzień 27.05.2019r. Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich nr 7 (SU 10), nr 8 (SU 11) i 36 (SU 27) położonych na terenie powiatu węgorzewskiego (gmina Węgorzewo, Pozezdrze i Budry) i powiatu gołdapskiego (gmina Banie Mazurskie), podlegających administracji leśnej nadleśnictwom Czerwony Dwór i Borki, w obrębie Rejonu Hodowlanego Wielkich Jezior Mazurskich.

Koło dysponuje areałem o łącznej powierzchni 17 348ha o średniej lesistości 40%, z czego:

– obwód nr 7 (SU10) – pow. 4 651ha (lesistość 54%), Mapa obwodu pobierz..

– obwód nr 8 (SU11) – pow. 5482 ha (lesistość 50%), Mapa obwodu pobierz..

– obwód nr 36 (SU36) – pow. 7215 ha (lesistość 15%). Mapa obwodu pobierz..

 

W obwodach koła występuje różnorodność zwierzyny zwłaszcza jelenia szlachetnego, sarny, łosia i dzika. Występuje również stale powiększająca się populacja wilka oraz bobra. Średnie pogłowie w obwodach koła wynosi: ok. 20 łosi, ok. 80 jeleni, ok. 200 saren i ok. 250 dzików. W obwodach Nr 7 i 8 na stałe bytuje ok. 30 wilków. Przez 57 lat istnienia Koła, jego myśliwi pozyskali ponad 6000 sztuk zwierzyny. Aktualnie koło uprawia ponad 20 ha poletek uprawowych i zaporowych. Dodatkowo co roku w kole gromadzi się znaczący fundusz paszowy głównie do celów dokarmiania zwierzyny, poprzez szereg paśników, karmowisk i buchtowisk. Średnio rocznie w kole gromadzi się: ok. 10-15 ton siana i liściarki, ok. 25 – 30 ton karmy soczystej (ziemniaki, marchew, buraki), ok. 15-20 ton kiszonek i ok. 30 ton zbóż. W ramach zagospodarowania łowisk Koło stale współpracuje z władzami gmin, sołectwami i właścicielami gruntów w obrębie obwodów koła w dziedzinie walki z kłusownictwem oraz ochrony upraw przed szkodami łowieckimi.

Obwody WK BIK w Wgorzewie

W roku 1981 pomimo trudnej sytuacji jaka miała miejsce w Polsce (stan wojenny) myśliwi z WKŁ „Żbik” podjęli decyzje o adaptacji ruin jakie znajdowały się niedaleko „Białego Dworu” na myśliwską kwaterę. Przy aprobacie wszystkich członków koła, zarząd zwrócił się do właściciela domu, Nadleśnictwa Czerwony Dwór, z prośbą o wydzierżawienie tej nieruchomości dla Koła. Nadleśnictwo pozytywnie ustosunkowało się do prośby i w przeciągu dwóch miesięcy domek był doprowadzony do pełnej używalności. Największy wkład w pracach porządkowych wśród myśliwych miał kol. Henryk Wojda.


Stanice łowiecką ochrzczono „Straszny Dwór”. Nazwa wzięła się z bliskiej lokalizacji Białego Dworu i stanu w jakim znajdowała się nieruchomość przed jej przejęciem przez myśliwych z WKŁ Żbik. Przez ostatnie lata wiele się zmieniło w domku oraz otaczającej go posesji. To w dużej mierze zawdzięczamy kol. Mirosławowi Rewakowi. Prócz samego domku na posesji znajduje się zadaszona, oświetlona wiata obok miejsce na ognisko oraz pomieszczenie gospodarcze. Znalazło się również miejsce na obelisk poświęcony myśliwym WKŁ Żbik, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Przed wjazdem stylowa brama wraz z tablicami informacyjnymi (mapa obwodów, informację o kole itp.) informuje gości gdzie się znajdują. Podczas prac porządkowych odnowiono również sąsiadującą z domkiem mogiłę trzech nieznanych żołnierzy poległych podczas II Wojny Światowej.

 

wejscie

 p004 1 02 p004 1 03 p004 1 04 p004 1 05

p004 1 01

 

Szanowni Państwo

Pragniemy przybliżyć Państwu sylwetkę naszego Koła, pokazać naszą bogatą historię, dzień dzisiejszy, rolę i zadania w zakresie ochrony przyrody.


PROLOG:


Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK" od ponad sześćdziesięciu lat jest integralną częścią i nierozerwalnym elementem środowiska łowieckiego Ziemi Węgorzewskiej. Wspólnie z innymi kołami tej ziemi – KŁ „CYRANKA" i KŁ „MAZURY"– od wielu lat realizujemy szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków bytowania zwierzyny zamieszkującej nasze łowiska, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie i integrowania naszego środowiska. Namacalnym dowodem tych działań są wspólne polowania oraz festiwal łowiecki, który dzięki wysiłkom węgorzewskich myśliwych ze skromnego festynu przerodził się w imprezę regionalną.
Uczestnictwo naszych Kolegów, myśliwych z „Cyranki" i z „Mazur", na polowaniach zbiorowych w WKŁ „ŻBIK" oraz innych przedsięwzięciach realizowanych na terenie naszych obwodów jest powszechne i zawsze mile widziane. Od 2009 roku z inicjatywy myśliwych z CYRANKI, MAZUR i ŻBIKA, na inaugurację sezonu polowań na kaczki organizowane są rok rocznie wspólne polowania zbiorowe na terenie obwodów naszych kół. Polowania poprzedzane są uroczystą zbiórką na Placu Wolności w centrum Węgorzewa. W polowaniach średnio bierze udział ponad 50-ciu myśliwych. Polowania tradycyjnie kończy wspólna biesiadą na sadyby myśliwskiej jednego z kół. Znamienne jest również to, że o naszych sukcesach w dziedzinie integracji środowisk łowieckich oraz organizacji festiwalu kultury łowieckiej szeroko rozpisujemy się w lokalnej prasie, ale także w „Braci Łowieckiej" i „Łowcu Polskim".

 

HISTORIA:


Początki Wojskowego Koła Łowieckiego „ŻBIK" sięgają jesieni 1950 roku. Z inicjatywy kadry i żołnierzy 15 Brygady Artylerii w Węgorzewie, a zwłaszcza Kol. Jerzego Auerbacha i Kol. Andrzeja Bejgera, a także przy wydatnej pomocy i wsparciu Kol. Marcina Błaszczaka – prezesa KŁ „CYRANKA", a zarazem członka Powiatowej Rady Łowieckiej w Węgorzewie, 9 listopada 1950 roku powstało na naszym terenie drugie koło łowieckie, które zrzeszało przede wszystkim myśliwych w mundurach wojskowych. Na zebraniu założycielskim podjęto uchwałę, że Koło będzie się nazywać Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK" na pamiątkę i cześć zamieszkującego tutejsze lasy i pola dzikiego kota – żbika – którego wytrzebiono tu do końca XVIII wieku.
Pierwszym Przewodniczącym koła został Kol. Jerzy Auerbach, Łowczym – Kol. Andrzej Bejger, Skarbnikiem – Kol. Czesław Borecki a Sekretarzem – Kol. Bilbin. W takim, niezmienionym składzie Zarząd przez dwanaście lat przewodził myśliwym Koła.


OBWODY ŁOWIECKIE:


Prawie połowę powierzchni obecnych obwodów WKŁ „ŻBIK" zajmują Lasy Skaliskie. Kompleks leśny położony w północno-wschodnim krańcu Pojezierza Mazurskiego w malowniczych dolinach rzek Węgorapy i Gołdapi. Lasy Skaliskie charakteryzują się dużą różnorodnością i zmiennością, na obszarze 1 ha bowiem spotkać można 10 różnych typów siedliskowych lasu. Na ich obszarze występuje różnorodność zwierzyny, jednak jej zagęszczenie kształtuje się na średnim poziomie nie grożącym wysokimi szkodami w lesie. Najpopularniejszą zwierzyną jest jeleń, sarna i dzik. Różnorodne jest zagęszczenie i liczebność łosia z uwagi na to, że jest on przechodni najczęściej przybywający z północy z Obwodu Kaliningradzkiego. W lasach bytuje stale 20-30 wilków, pospolite są tu lisy, kuny, borsuki, a w ostatnim czasie i bobry których liczebność szacuje się na ok. 300 sztuk. Z ciekawych ptaków, na terenach bagiennych
gniazduje żuraw, jest też bocian czarny, orzeł bielik, myszołów i cietrzew. Pospolite są kaczki krzyżówki, czaple siwe, kuropatwy i słonki. Lasy Skaliskie i przyległe do nich malownicze obszary, stanowiące mozaikę pól, łąk i niewielkich lasów takich jak Las Radziszewo i Las Kalskie Nowiny stanowią wymarzony teren do łowieckich wypraw i przygód.
Aktualnie, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 roku, Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich nr 7 (SU 10), nr 8 (SU 11) i 36 (SU 27) położonych na terenie powiatu węgorzewskiego (gmina Węgorzewo, Pozezdrze i Budry) i powiatu gołdapskiego (gmina Banie Mazurskie), podlegających administracji leśnej nadleśnictwom Czerwony Dwór i Borki, w obrębie Rejonu Hodowlanego Wielkich Jezior Mazurskich.
Na dzień 9 listopad 2010 roku koło dysponuje areałem o łącznej powierzchni 17230ha o średniej lesistości 40%, z czego:
obwód nr 7 (SU10) – pow. 4750ha (lesistość 54%),
obwód nr 8 (SU11) – pow. 5480ha (lesistość 50%),
obwód nr 36 (SU36) – pow. 7000ha (lesistość 15%).

 

GOSPODARKA ŁOWIECKA:


Od początku istnienia przez WKŁ „ŻBIK\" przewinęło się ponad 200 myśliwych, a jego członkowie do dnia dzisiejszego pozyskali ponad 6000 sztuk zwierzyny grubej, a w tym: ok. 300 łosi, ok. 700 jeleni, ok. 2300 saren i ok. 2700 dzików.
Koło dzierżawi ponad 20 ha gruntów śródleśnych na których uprawiane są poletka zaporowe i hodowlane, poprawiając bazę żerową dla zwierzyny szczególnie w okresie wegetacji upraw rolnych, ograniczając tym samym szkody powodowane przez zwierzynę. Koło stale dba o utrzymanie, modernizację i rozbudowę urządzeń łowieckich na terenach dzierżawionych obwodów. Aktualnie Koło posiada w łowisku: domek myśliwski i kompleks magazynowy, 13 paśników – magazynów, ok. 30 paśników dla jeleni i saren, 20 karmowisk dla dzików, 60 ambon i ok. 100 zwyżek. Rok rocznie koło dokarmia zwierzynę na co przeznacza ok. 20 ton zbóż, 15 ton siana i ok. 20 ton karmy soczystej.
Koło posiada sadybę o tajemniczo brzmiącej nazwie „Straszny Dwór", położoną na terenie obwodu nr 7.

 

DZIEŃ DZISIEJSZY KOŁA:


Aktualnie Koło liczy 73 członków, w tym 47 członków z uprawnieniami selekcjonerskimi. Koło posiada własną stronę internetową: wkl-zbik.pl oraz prowadzi intensywne działania w zakresie odbudowy kynologii łowieckiej na terenie Węgorzewa.
Kołem od kilku kadencji kieruje Zarząd w składzie: Kol. Lechosław WOLIŃSKI – Prezes; Kol. Andrzej ŁYSKOJĆ – Wice Prezes; Kol. Jarosław JAWOROWSKI – Łowczy Koła; Kol. Dariusz TOKARZ – Podłowczy Koła; Kol. Stefan SZPOT – Skarbnik Koła; Kol. Dariusz REWAK – Sekretarz Koła.
WKŁ „ZBIK" jest pierwszym kołem Suwalskiego Okręgu PZŁ, które posiadało swój sztandar. Sztandar dla koła został nadany z okazji 35-lecia założenia Koła, w dniu 9 listopada 1985 roku.
Nasze Koło jako jedyne w Węgorzewie szczyci się posiadaniem dwóch najwyższych medali łowieckich – Złotego Medalu Zasługi łowieckiej i Złomu.

 

Życzymy miłego serfowania po stronie internetowej WKŁ "ŻBIK" w Wegorzewie

„Darz Bór"

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02 home 0 03 03 home 0 03 04 home 0 03 05


home 0 04 02 home 0 04 04 home 0 04 06