Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

OBWÓD Nr 8

Obwód położony w obrębie gminy Budry z sołectwami Budzewo, Sąkieły, Skalisko i Zabrost Wielki, którego obszar leśny podlega pod Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Pod względem walorów przyrodniczo – hodowlanych obwód nr 8 zalicza się do obwodów dobrych, gdyż lasy zajmują tylko 50% jego powierzchni – jest to obwód leśno – polny. Na terenie obwodu uprawianych jest 17,3ha poletek zaporowych i uprawowych oraz utrzymywane są buchtowiska o areale ok. 1,4ha. W obwodzie znajduje się kilkadziesiąt urządzeń łowieckich, w tym: ok. 20 ambon, ok. 50 zwyżek i 8 paśników. Powierzchnia obwodu wynosi 5480ha z czego: – pow. wyłączona 200ha,, – pow. użytkowa 5280ha,– lasy ogółem 2645ha, – lasy państwowe 2590ha. Obwód nr 8 podzielony jest na dziewiętnaście rewirów łowieckich: WYDUTKI, GRĄDY – POPIOŁY, BUDZEWO, WODOMISTRZÓWKA, BUDZEWKO, GENERALSKI, SEKRETARZY, DEPUTATY, SPALONA (wyłączony), MAGAZYNY, PRZY MINCIE, MINTA (wyłączony), WILCZY ŁEB, CZARNECKIEGO, SĄKIEŁY, OBSIKANA, SKALISKO – LAS, POLE MACZUGI, ZABROST WIELKI. Przebieg granicy obwodu nr 8 przedstawia się następująco: punktem wyjścia jest miejsce gdzie kanał Brożajcki wpada do rzeki Gołdapa, dalej korytem rzeki w kierunku zachodnim do mostu na drodze Budry – Brudzewo, skąd w dalszym ciągu korytem rzeki Gołdapa na północ do miejsca w którym wpada ona do Węgorapy, z tego miejsca korytem rzeki Węgorapa w kierunku północno – wschodnim do mostu na drodze Budzewko – Dąbrówka Nowa, od mostu granica obwodu biegnie w kierunku północnym granicą gmin Węgorzewo i Budry do granicy państwowej, dalej granicą państwową w kierunku wschodnim do granicy powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego, skąd biegnie granicą powiatów do kanału Brożajckiego, dalej kanałem w kierunku południowym do punktu wyjścia.

OBWÓD Nr 7

Obwód położony w obrębie gminy Banie Mazurskie z sołectwami Gryżewo, Ściborki, Żabin, Rapa i Mieduniszki, którego obszar leśny podlega pod Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych obwód nr 7 zalicza się do obwodów dobrych, gdyż lasy zajmują tylko 54% jego powierzchni – jest to obwód leśno-polny. Na terenie obwodu znajduje się sadyba koła „Straszny Dwór”. Razem na obwodzie nr 7 uprawianych 4,3ha poletek zaporowych oraz utrzymywane są buchtowiska o areale ok. 1ha. W obwodzie znajduje się kilkadziesiąt urządzeń łowieckich, w tym: ok. 15 ambon, ok. 40 zwyżek i 5 paśników. Powierzchnia obwodu wynosi 4750ha z czego: – pow. wyłączona 280ha,– pow. użytkowa 4470ha,– lasy ogółem 2420ha,– lasy państwowe 2390ha. Obwód nr 7 podzielony jest na siedemnaście rewirów łowieckich: ZAKAŁCZE, GRYŻEWO, USTRONIE, TRZY AMBONY, PONIEMIECKI, ŚCIBORKI – POLE, ŚCIBORKI – LAS, LIPKA, MOSTKI, SAJGON, STRASZNY DWÓR, ANTOMESZKI, BROŻAJTY, SKALISKO – POLE, BOCIANIE GNIAZDO, WĘGORAPA, RAPA. Przebieg granicy obwodu nr 7 przedstawia się następująco: punktem wyjścia jest styk granicy państwowej i granicy powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego, około 1km na wschód od miejscowości Zabrost Wielki, z tego miejsca granica obwodu biegnie granicą powiatów w kierunku południowo – wschodnim do Kanału Brożajckiego, dalej korytem Kanału Brożajckiego w kierunku południowym do miejsca w którym kanał wpada do rzeki Gołdapa (ok. 1 km na południe od leśniczówki Bąkowo – Śluza), dalej korytem rzeki Gołdapa w kierunku zachodnim do m. Banie Mazurskie, następnie szosą Banie Mazurskie – Rogale do skrzyżowania z drogą gruntową do miejscowości Gryżewo, dalej drogą leśno – polną do miejscowości Ściborki, skąd utwardzoną drogą gruntową do m. Żabin do skrzyżowania z szosą Żabin – Rapa, dalej w kierunku zachodnim drogą Żabin – Rapa do skrzyżowania z drogą Banie Mazurskie – granica państwa, na tym skrzyżowaniu granica obwodu biegnie w lewo w szosą w kierunku granicy państwa, dalej biegnie granicą państwową do punktu wyjścia.

Od początku swojego istnienia Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK” dzierżawi trzy obwody łowieckie, których powierzchnie, numeracja i podległość administracyjna z upływem lat ulegały zmianom. Początki działalności koła to dwa obwody leśne Nr 2 i Nr 34B na terenach powiatów: węgorzewskiego i gołdapskiego oraz obwód polny Nr 9 w gminie Węgorzewo z dostępem do jezior Święcajty i Stręgiel. Ogólna powierzchnia wówczas dzierżawionych obwodów wynosiła 14 692ha.

 Ta nomenklatura trwa do czasu reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy to Powiat Węgorzewo przechodzi w granice Województwa suwalskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego Nr 2/76 z dnia 5 stycznia 1976 roku w sprawie utworzenia obwodów łowieckich – obwodom koła nadano nową numerację, jak również zmieniły się ich powierzchnie.

Obwód nr 9 zmienił numer na 27, powierzchnia obwodu 6720ha (więcej o 1508ha) w tym 807ha lasów (więcej o 168ha), jednocześnie koło utraciło dostęp do jezior Święcajty i Stręgiel.

- Obwód nr 34B zmienił numer na 10, powierzchnia obwodu 4470ha (więcej o 220ha) w tym 2990ha lasów (więcej o 281ha).

- Obwód nr 2 zmienił numer na 11, powierzchnia obwodu 5280ha (więcej o 50 ha) w tym lasów 2590ha (mniej o 266ha).

Ogólnie areał obwodów koła powiększył się, obwody koła w całości stanowiły jeden zwarty kompleks, jednakże koło utraciło atrakcyjne rewiry na polowania na ptactwo wodne przy jeziorach Święcajty i Stręgiel. Taki stan rzeczy trwał do 2008 roku. Ogólna powierzchnia obwodów wynosiła 16470ha, w tym 6387ha lasów.

Aktualnie, na dzień 27.05.2019r. Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich nr 7 (SU 10), nr 8 (SU 11) i 36 (SU 27) położonych na terenie powiatu węgorzewskiego (gmina Węgorzewo, Pozezdrze i Budry) i powiatu gołdapskiego (gmina Banie Mazurskie), podlegających administracji leśnej nadleśnictwom Czerwony Dwór i Borki, w obrębie Rejonu Hodowlanego Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Koło dysponuje areałem o łącznej powierzchni 17 348ha o średniej lesistości 40%, z czego:

obwód nr 7 (SU10) – pow. 4 651ha (lesistość 54%), Mapa obwodu pobierz..

obwód nr 8 (SU11) – pow. 5482 ha (lesistość 50%), Mapa obwodu pobierz..

obwód nr 36 (SU36) – pow. 7215 ha (lesistość 15%). Mapa obwodu pobierz..

 

W obwodach koła występuje różnorodność zwierzyny zwłaszcza jelenia szlachetnego, sarny, łosia i dzika. Występuje również stale powiększająca się populacja wilka oraz bobra. Średnie pogłowie w obwodach koła wynosi: ok. 20 łosi, ok. 80 jeleni, ok. 200 saren i ok. 250 dzików. W obwodach Nr 7 i 8 na stałe bytuje ok. 30 wilków. Przez 57 lat istnienia Koła, jego myśliwi pozyskali ponad 6000 sztuk zwierzyny. Aktualnie koło uprawia ponad 20 ha poletek uprawowych i zaporowych. Dodatkowo co roku w kole gromadzi się znaczący fundusz paszowy głównie do celów dokarmiania zwierzyny, poprzez szereg paśników, karmowisk i buchtowisk. Średnio rocznie w kole gromadzi się: ok. 10-15 ton siana i liściarki, ok. 25 – 30 ton karmy soczystej (ziemniaki, marchew, buraki), ok. 15-20 ton kiszonek i ok. 30 ton zbóż. W ramach zagospodarowania łowisk Koło stale współpracuje z władzami gmin, sołectwami i właścicielami gruntów w obrębie obwodów koła w dziedzinie walki z kłusownictwem oraz ochrony upraw przed szkodami łowieckimi.

 2020 obdowy foto

 

W roku 1981 pomimo trudnej sytuacji jaka miała miejsce w Polsce (stan wojenny) myśliwi z WKŁ „Żbik” podjęli decyzje o adaptacji ruin jakie znajdowały się niedaleko „Białego Dworu” na myśliwską kwaterę. Przy aprobacie wszystkich członków koła, zarząd zwrócił się do właściciela domu, Nadleśnictwa Czerwony Dwór, z prośbą o wydzierżawienie tej nieruchomości dla Koła. Nadleśnictwo pozytywnie ustosunkowało się do prośby i w przeciągu dwóch miesięcy domek był doprowadzony do pełnej używalności. Duży wkład w pracach porządkowych wśród myśliwych miał kol. Henryk Wojda.

 

Stanice łowiecką ochrzczono „Straszny Dwór”. Nazwa wzięła się z bliskiej lokalizacji Białego Dworu i stanu w jakim znajdowała się nieruchomość przed jej przejęciem przez myśliwych z WKŁ Żbik. Przez ostatnie lata wiele się zmieniło w domku oraz otaczającej go posesji. To w dużej mierze zawdzięczamy kol. Mirosławowi Rewakowi, kol. Andrzejowi Łyskojć oraz kolegom myśliwym którzy pomagali przy tych pracach. Prócz samego domku na posesji znajduje się zadaszona, oświetlona wiata obok miejsce na ognisko oraz pomieszczenie gospodarcze. Znalazło się również miejsce na obelisk poświęcony myśliwym WKŁ Żbik, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Przed wjazdem stylowa brama wraz z tablicami informacyjnymi (mapa obwodów, informację o kole itp.) informuje gości gdzie się znajdują. Podczas prac porządkowych odnowiono również sąsiadującą z domkiem mogiłę trzech nieznanych żołnierzy poległych podczas II Wojny Światowej. W 2019 roku został przeprowadzony kolejny gruntowny remont wnętrza domku. Działania te były możliwe dzięki wsparciu kol. Zenona Narojka oraz kol. Janusza Kasjańczuka.

   

2020 04 Straszny Dwr

 

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02  home 0 03 04 home 0 03 05